Trang chủ Diễn đàn Liên hệ  
Tìm kiếm:
 
Danh mục chính
Giới thiệu hội
Sự kiện hội
Tin tức
Kiosk văn nghệ
Odessist cười
KTO? ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Biển Đen Wiki
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Góc nội trợ của Odessist
Làm đẹp - thời trang
Thư viện âm nhạc
Thư viện ảnh
Liên kết Website
Thành phố Odessa
Đại học Y Odessa
Trường Bách Khoa Odessa
Trường tổng hợp Odessa
Odessa 360 độ
Trường thực phẩm
Người Việt Kharkov
Hội cựu DHS Odessa trên FB
THT-Solutions
Lưu học sinh Việt nam
Nước Nga.net
Lưu học sinh Liên xô 88-89

Bình chọn
Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?
Hà nội
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập
Tổng số người truy cập:
24085258
Số người đang online:
22
Bản Sô - nát KREUTZER - Truyện của Lev Tolstoy (Phần I - Trần Thị Phương Phương dịch và giới thiệu)
Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng mười Nga vĩ đại đồng thời cũng là kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Nga và Thế giới - Lev Nikolayevich Tolstoy (Лев Николаевич Толстой), nguoibienden xin trân trọng gửi quý đọc giả tác phẩm "Bản Sô - nát KREUTZER" của Người do Trần Thị Phương Phương dịch và viết lời giới thiệu

Lev Tolstoy


BAÛN XOÂ NAÙT

KREUTZER

   

PHÖÔNG PHÖÔNG dòch

(Theo nguyeân baûn tieáng Nga: Крейцерова соната. Nguồn: Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М., "Лексика", 1996.,

coù ñoái chieáu vôùi baûn dòch tieáng Anh The Kreutzer Sonata trong cuoán:

The Works of Leo Tolstoy. Black's Reader Service Company, Roslyn, New York, 1928)Lôøi giôùi thieäu:

Vaên haøo Nga Lev Nikolayevich Tolstoy ñöôïc bieát ñeán nhö taùc giaû cuûa boä tieåu thuyeát söû thi vó ñaïi "Chieán tranh vaø hoøa bình" vaø raát nhieàu taùc phaåm khaùc. OÂng sinh ra taïi ñieàn trang Yasnaya Polyana thuoäc tænh Tula vaøo ngaøy 28 thaùng 8 naêm 1828 trong moät gia ñình ñaïi quyù toäc. Taùm möôi hai naêm sau, ñeâm 27 raïng ngaøy 28 thaùng 10 naêm 1910, oâng ñaõ bí maät töø boû ngoâi nhaø thaân yeâu cuûa mình, göûi laïi cho vôï böùc thö chia tay, caûm ôn baø vì 48 naêm chung soáng vaø quyeát ñònh ñi tìm söï yeân bình vaø giaûi thoaùt khoûi cuoäc soáng xa hoa maø oâng ñang soáng. Chuyeán taøu maø oâng leân ñeå ra ñi chæ ñöa oâng tôùi ñöôïc ga xeùp Astapovo, caùch Tula khoaûng 100 km. Ngaøy 31 thaùng 10 oâng laâm beänh, ñöôïc ñöa vaøo ga Astapovo vaø maát ôû ñoù ngaøy 7 thaùng 11 naêm 1910.

Tolstoy laø moät trong soá hieám hoi caùc nhaø vaên Nga theá kyû 19 ñaõ soáng ñeán tuoåi ngoaïi baùt tuaàn. Suoát ñôøi, oâng luoân laø con ngöôøi tìm kieám leõ soáng, khoâng bao giôø baèng loøng vôùi nhöõng gì mình ñaõ coù, ñaõ ñaït ñöôïc, vaø ñieàu ñoù ñöôïc theå hieän qua nhöõng saùng taùc cuûa nhaø vaên. Coù theå noùi nhöõng tieåu thuyeát lôùn cuûa oâng ñeàu laø nhöõng caùi moác ñaùnh daáu nhöõng böôùc chuyeån quan troïng trong cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp saùng taùc. OÂng coøn laø moät trong soá caùc nhaø vaên maø cuoäc ñôøi cuûa chính mình ñöôïc ñöa vaøo trong taùc phaåm nhieàu nhaát.

Ba möôi naêm cuoái ñôøi, keå töø sau khi nhaø vaên cho ra ñôøi tieåu thuyeát "Anna Karenina" (1879), Tolstoy traûi qua thôøi kyø maø ngöôøi ta goïi laø khuûng hoaûng ñaïo ñöùc. Ñaây laø thôøi kyø nhaø vaên traûi qua nhöõng soùng gioù cuûa cuoäc soáng gia ñình, laø thôøi kyø oâng luoân bò aùm aûnh bôûi caùi cheát vaø nhöõng aên naên, saùm hoái veà nhöõng loãi laàm cuûa baûn thaân cuõng nhö cuûa taàng lôùp quyù toäc maø oâng laø ñaïi bieåu. Ñaây cuõng laø thôøi kyø oâng ñöa ra lyù thuyeát töï hoaøn thieän baûn thaân, thôøi kyø oâng vieát nhöõng taùc phaåm noåi tieáng nhö "Caùi cheát cuûa Ivan Ilich", "Ñöùc cha Sergei", "Phuïc sinh".

"Baûn xoâ naùt Kreutzer" cuõng ñöôïc vieát trong thôøi kyø naøy, (baét ñaàu naêm 1887, hoaøn thaønh naêm 1889). Noù bò kieåm duyeät caám xuaát baûn naêm 1890, song leänh caám sau ñoù ñöôïc ñích thaân Nga hoaøng Alexandr III huûy boû. Tröôùc khi ñöôïc chính thöùc xuaát baûn ôû Nga naêm 1891, noù ñaõ ñöôïc löu haønh haøng ngaøn baûn döôùi daïng in thaïch baûn vaø ñöôïc dòch ra moät soá tieáng nöôùc ngoaøi. Taùc phaåm gaây xoân xao dö luaän vì ñaõ ñöa ra nhöõng vaán ñeà maø tröôùc ñoù chöa bao giôø ñöôïc noùi ñeán moät caùch coâng khai. Moät ngöôøi baïn cuûa Tolstoy - Nikolai Strakhov, trieát gia ñoàng thôøi cuõng laø nhaø pheâ bình vaên hoïc - ñaõ vieát cho nhaø vaên veà taùc phaåm naøy: "Anh chöa bao giôø vieát caùi gì gheâ gôùm vaø aûm ñaïm hôn taùc phaåm naøy". Anton Chekhov tuy coù nhöõng nghi ngôø veà caùc quan ñieåm lieân quan ñeán y hoïc cuûa Tolstoy, nhöng ñaõ khen ngôïi ngheä thuaät cuûa taùc phaåm vaø cho raèng noù ñaõ "khôi daäy suy nghó " nôi ngöôøi ñoïc. Ivan Bunin sau khi ñoïc taùc phaåm cuõng ñaõ vieát thö cho Tolstoy ca ngôïi vaø xin pheùp ñöôïc ñeán gaëp vaên haøo.[1]

Coù theå noùi Baûn xoâ naùt Kreutzer ñaõ cho thaáy moät Tolstoy döõ doäi khaùc vôùi Tolstoy trong "Chieán tranh vaø hoøa bình", "Anna Karenina" vaø nhieàu taùc phaåm khaùc. Tuy nhieân, chuû ñeà kieám tìm lyù töôûng ñaïo ñöùc trong söï giao hoøa vôùi ñôøi soáng töï nhieân cuûa nhaân daân lao ñoäng, vôùi thieân nhieân voán xuyeân suoát söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaø vaên, cuõng nhö ngheä thuaät thieân taøi cuûa nhaø vaên trong moâ taû taâm lyù con ngöôøi - "pheùp bieän chöùng taâm hoàn" - vaãn ñöôïc theå hieän roõ neùt trong taùc phaåm naøy.

 

                                                                        Ngöôøi dòch

 
 

"Naøy ta noùi cho caùc ngöôøi hay, raèng keû naøo nhìn vaøo ngöôøi ñaøn baø maø theøm khaùt, thì ñaõ phaïm toäi thoâng daâm vôùi baø ta trong taâm trí roài ñoù". (Matthieu V, 18)

"Caùc ñoà ñeä noùi vôùi Chuùa raèng: neáu nhö traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñaøn oâng vôùi vôï laø nhö theá, thì toát hôn laø ñöøng laáy vôï.

Chuùa beøn noùi vôùi hoï raèng: lôøi ñoù khoâng phaûi ai cuõng hieåu, maø chæ ngöôøi naøo ñöôïc ban cho lôøi ñoù môùi hieåu maø thoâi.

Bôûi coù nhöõng keû töø loøng meï sinh ra ñaõ laø yeâm hoaïn, laïi coù keû töï laøm mình thaønh yeâm hoaïn vì nöôùc ôû treân trôøi. Ai coù theå hieåu ñöôïc thì ngöôøi ñoù môùi hieåu". (Matthieu XIX, 10, 11, 12)

 

I

Ñoù laø vaøo ñaàu muøa xuaân. Chuùng toâi ñi ñaõ ñöôïc hai ngaøy ñöôøng. Nhöõng haønh khaùch ñi caùc chaëng ngaén leân leân xuoáng xuoáng toa taøu, nhöng coù ba ngöôøi cuõng gioáng nhö toâi, ñi töø ga ñaàu tieân. Ñoù laø moät quyù baø khoâng ñeïp laém vaø cuõng khoâng coøn treû, huùt thuoác lieân tuïc, mang moät veû maët ñau khoå vaø maëc chieác aùo khoaùc kieåu ñaøn oâng, ñaàu truøm muõ. Baïn cuûa baø ta laø moät ngöôøi laém lôøi, khoaûng boán möôi tuoåi, maëc ñoà môùi cöùng raát teà chænh. Ngoaøi ra coøn coù moät ngöôøi ñaøn oâng luoân giöõ veû coâ ñoäc, daùng ngöôøi taàm thöôùc, taùc phong döùt khoaùt, coøn treû nhöng ñaõ coù nhöõng moùn toùc baïc sôùm, ñoâi maét saùng luoân ñaûo töø choã naøy sang choã khaùc. Anh ta maëc chieác aùo khoaùc cuõ may baèng loaïi vaûi ñaét tieàn coù coå baèng loâng cöøu vaø truøm caùi muõ cao cuõng baèng loâng cöøu. Moãi khi anh ta côûi nuùt, döôùi lôùp aùo khoaùc loä ra taám aùo loùt vaø chieác sô mi theâu kieåu Nga. Caùi ñaëc bieät cuûa ngöôøi ñaøn oâng naøy laø thænh thoaûng anh ta laïi phaùt ra nhöõng aâm thanh kyø laï gioáng nhö tieáng ho hay tieáng baät cöôøi rôøi raïc.

Ngöôøi ñaøn oâng ñoù suoát doïc haønh trình coá traùnh troø chuyeän vaø laøm quen vôùi caùc haønh khaùch khaùc. Khi nhöõng ngöôøi ngoài beân hoûi chuyeän, anh ta traû lôøi nhaùt göøng, gaét goûng, roài hoaëc ñoïc saùch, hoaëc vöøa nhìn ra cöûa soå vöøa huùt thuoác, hoaëc loâi ñoà aên töø caùi tuùi cuõ kyõ ra, uoáng traø hay aên nhaám nhaùp.

Toâi coù caûm giaùc raèng anh ta khoán khoå vì söï coâ ñoäc cuûa mình, vaø toâi ñaõ vaøi laàn thöû baét chuyeän vôùi anh ta, nhöng laàn naøo cuõng vaäy, khi maét chuùng toâi gaëp nhau, maø chuyeän naøy xaûy ra luoân luoân vì chuùng toâi ngoài xieân cheùo vôùi nhau, thì anh ta laïi quay maët ñi, caàm cuoán saùch ñoïc hay nhìn ra cöûa soå.

Vaøo buoåi chieàu thöù hai cuûa cuoäc haønh trình, khi taøu ñoã laïi ôû moät ga nhoû, anh chaøng baún gaét kia ñi kieám nöôùc soâi veà pha traø cho mình. OÂng maëc ñoà môùi cöùng teà chænh, moät luaät sö nhö sau naøy toâi ñöôïc bieát, cuøng quyù baø hay huùt thuoác maëc aùo khoaùc kieåu ñaøn oâng cuõng xuoáng ga ñi kieám traø uoáng.

Trong luùc caùc vò kia vaéng maët, vaøi haønh khaùch môùi leân taøu, trong ñoù coù moät oâng giaø cao lôùn, maët haèn nhöõng neáp nhaên, raâu toùc caïo nhaün nhuïi, chaéc haún laø moät thöông gia. OÂng ta maëc chieác aùo loâng vaø ñoäi chieác muõ caùt keùt baèng næ coù löôõi trai raát lôùn. OÂng thöông gia ngoài vaøo choã ñoái dieän vôùi choã cuûa quyù baø cuøng oâng luaät sö, vaø laäp töùc baét chuyeän ngay vôùi moät ngöôøi treû tuoåi coù veû laø moät vieân quaûn lyù vieäc buoân baùn. Anh ta cuõng leân taøu ôû ga naøy.

Toâi ngoài cheùo vôùi hoï, vaø bôûi vì taøu ñang ñoã, neân toâi coù theå nghe loaùng thoaùng caâu chuyeän cuûa hoï nhöõng luùc khoâng coù ai qua laïi. OÂng thöông gia ñaàu tieân noùi oâng ñi veà ñieàn trang cuûa mình caùch ñaây chæ coù moät ga; sau ñoù thì nhö caùnh daân buoân vaãn thöôøng laøm, hoï trao ñoåi veà giaù caû, veà coâng vieäc, veà chuyeän ôû Moskva hieän ñang buoân baùn ra sao, sau ñoù laïi chuyeån sang chuyeän veà phieân chôï ôû Nizhegorod. Vieân quaûn lyù baét ñaàu keå veà cuoäc aên chôi traùc taùng trong phieân chôï cuûa moät tay thöông gia giaøu coù naøo ñoù maø caû hai ñeàu quen bieát, nhöng oâng giaø khoâng ñeå cho anh ta noùi heát, vaø töï mình keå veà nhöõng cuoäc aên chôi traùc taùng thôøi tröôùc ôû Kunavin maø chính oâng ta töøng tham gia. Roõ raøng laø oâng ta töï haøo veà nhöõng chuyeän ñoù cuûa mình. Vôùi veû ñaày vui söôùng, oâng ta keå laïi raèng mình cuøng vôùi chính caùi oâng ngöôøi quen cuûa caû hai kia trong khi say xæn ñaõ gaây ra ôû Kunavin moät chuyeän, maø keå veà noù thì phaûi noùi thaàm, vaø laøm cho anh chaøng quaûn lyù cöôøi roáng leân khaép toa taøu, coøn oâng giaø cuõng cöôøi nhe ra hai chieác raêng vaøng choeù. Khoâng troâng chôø coù theå nghe theâm ñöôïc chuyeän gì hay ho, toâi ñöùng daäy ñònh xuoáng ñi daïo döôùi saân ga. Ra ñeán cöûa toâi ñuïng phaûi vò luaät sö cuøng quyù baø ñang vöøa ñi vöøa troø chuyeän raát soâi noåi.

- Ngaøi khoâng kòp ñaâu, - oâng luaät sö xôûi lôûi baûo toâi, - saép coù hoài chuoâng thöù hai baây giôø ñaáy.

Quaû nhieân, toâi chöa kòp ñi ñeán cuoái caùc toa taøu thì chuoâng baùo hieäu vang leân. Khi toâi quay veà toa, giöõa quyù baø vaø oâng luaät sö vaãn ñang tieáp tuïc caâu chuyeän soâi noåi. OÂng thöông gia giaø ngoài im laëng tröôùc maët hoï, maét nghieâm khaéc nhìn ra phía tröôùc vaø thænh thoaûng laïi nhai nhai hai haøm raêng moät caùch khoâng haøi loøng.

- Sau ñoù coâ ta tuyeân boá thaúng vôùi ñöùc oâng choàng, - oâng luaät sö vöøa cöôøi vöøa noùi luùc toâi ñi ngang qua oâng ta, - raèng coâ ta khoâng theå vaø cuõng khoâng muoán soáng vôùi choàng nöõa, bôûi vì...

Vaø oâng ta keå tieáp caùi gì ñoù maø toâi khoâng nghe ñöôïc. Ñaèng sau toâi coøn coù caùc haønh khaùch khaùc ñi qua, ngöôøi soaùt veù ñi qua, laïi moät anh nhaân vieân ñi vaøo, thaønh ra khaù oàn aøo, chaúng theå nghe moïi ngöôøi noùi gì. Khi taát caû laéng xuoáng, toâi laïi thaáy tieáng cuûa oâng luaät sö, caâu chuyeän haún laø ñaõ chuyeån töø nhöõng chuyeän rieâng tö sang nhöõng yù kieán khaùi quaùt.

OÂng luaät sö noùi veà vieäc vaán ñeà ly hoân ñang gaây chuù yù trong coâng luaän Chaâu AÂu, vaø raèng ôû nöôùc Nga thì nhöõng chuyeän nhö vaäy ngaøy caøng xaûy ra nhieàu hôn. Nhaän thaáy chæ coù moãi moät mình mình noùi, oâng luaät sö beøn ngöøng baøi dieãn thuyeát cuûa mình vaø quay sang oâng giaø thöông gia.

- Ngaøy xöa chaéc laø khoâng coù nhöõng chuyeän ñoù phaûi khoâng aï ? - oâng noùi vaø nhoeûn cöôøi moät caùch raát khoaùi chí.

OÂng giaø ñònh ñaùp laïi, song ñuùng luùc ñoù taøu chuyeån baùnh, neân oâng ta lieàn boû muõ, baét ñaàu laøm daáu vaø thaàm thì caàu nguyeän. OÂng luaät sö quay ñi choã khaùc, lòch söï chôø ñôïi. Keát thuùc baøi caàu nguyeän cuûa mình vaø laøm daáu theâm ba laàn, oâng giaø chuïp saâu caùi muõ leân ñaàu, ngoài laïi ngay ngaén vaø leân tieáng.

- Hoài xöa cuõng coù ñaáy, thöa ngaøi, nhöng ít hôn - oâng ta noùi -Ngaøy nay thì khoâng thieáu nhöõng chuyeän ñoù. Ngöôøi ta baây giôø coù hoïc thöùc hôn maø.

Con taøu chaïy caøng luùc caøng nhanh theâm, keâu raàm raàm vaø toâi raát khoù nghe ñöôïc caâu chuyeän, trong khi noù laïi raát thuù vò, neân toâi chuyeån sang ngoài gaàn hôn. Ngöôøi haønh khaùch caïnh toâi, ngöôøi ñaøn oâng baún gaét coù ñoâi maét saùng, cuõng coù veû quan taâm, vaø tuy vaãn yeân vò treân choã cuûa mình nhöng anh ta raát chaêm chuù laéng nghe.

- Nhöng maø hoïc thöùc coù gì laø sai traùi naøo? - quyù baø hôi mæm cöôøi noùi - Chaû leõ  keát hoân nhö thôøi xöa, khi maø chuù reå vaø coâ daâu thaäm chí coøn chaû bieát maët nhau, laïi toát hôn aø? - Cuõng gioáng nhö nhieàu phuï nöõ khaùc, baø ta coù thoùi quen traû lôøi nhöõng caâu hoûi khoâng phaûi cuûa ngöôøi ñoái thoaïi noùi vôùi mình, maø nhöõng caâu do chính mình nghó laø ngöôøi ñoù seõ noùi. - Hoï chaúng bieát laø coù yeâu hay khoâng, hoaëc coù theå yeâu ñöôïc hay khoâng, chæ nhaém maét laáy baát cöù ngöôøi naøo rôi vaøo hoï, roài caû ñôøi chòu ñau khoå; theá caùi ñoù, theo caùc ngaøi, laø toát hôn aø? - baø ta noùi, roõ raøng höôùng nhöõng lôøi ñoù tôùi toâi vaø oâng luaät sö hôn laø tôùi oâng giaø maø baø ta ñang haàu chuyeän.

- Baây giôø ngöôøi ta ñaõ coù hoïc thöùc laém roài - oâng thöông gia nhaéc laïi, khinh mieät nhìn quyù baø vaø khoâng traû lôøi caâu hoûi cuûa baø ta.

- Toâi thaät muoán bieát ngaøi giaûi thích ra sao moái quan heä giöõa hoïc thöùc vaø söï baát hoøa trong quan heä vôï choàng, - oâng luaät sö hôi mæm cöôøi vaø noùi.

OÂng thöông gia ñònh noùi caùi gì ñoù, thì baø kia chaën lôøi oâng ta:

- Khoâng, caùi thôøi ñoù ñaõ qua roài, - baø ta noùi. Nhöng oâng luaät sö ngaên laïi:

- Khoâng, xin haõy ñeå cho ngaøi ñaây noùi yù kieán cuûa mình.

- Hoïc thöùc mang laïi nhöõng chuyeän ngu ngoác. - oâng giaø quaû quyeát.

- Buoäc nhöõng ngöôøi khoâng heà yeâu nhau laáy nhau, roài sau ñoù laáy laøm ngaïc nhieân khi thaáy hoï soáng khoâng hoøa thuaän, - quyù baø kia voäi vaõ noùi, lieác sang oâng luaät sö vaø toâi, thaäm chí lieác sang caû vieân quaûn lyù ñang nhoåm haún ngöôøi leân khoûi choã cuûa mình, choáng tay leân löng gheá, vöøa mæm cöôøi vöøa laéng nghe caâu chuyeän. - Chæ coù caàm thuù môùi coù theå bò gheùp ñoâi theo yù chuû nhaân thoâi, chöù coøn con ngöôøi coù nhöõng ham muoán vaø tình caûm cuûa rieâng mình - baø ta noùi, roõ raøng coù yù muoán chaâm choïc oâng laõo thöông gia.

- Baø noùi vaäy voâ ích thoâi, thöa baø - oâng giaø noùi - caàm thuù laø loaøi suùc sinh, coøn con ngöôøi coù luaät leä cuûa mình.

- Nhöng laøm sao maø coù theå soáng vôùi moät ngöôøi khi khoâng coù tình yeâu? - baø kia vaãn voäi vaøng phaùt bieåu nhöõng quan nieäm cuûa mình maø chaéc theo baø ta laø raát môùi meû.

- Nhöõng chuyeän nhö vaäy tröôùc kia ngöôøi ta chöa bieát - oâng giaø noùi baèng moät gioïng nghieâm khaéc, - chæ baây giôø môùi baøy veõ ra. Caùc coâ naøng baây giôø noùi: "Toâi seõ boû anh maø ñi". Caû caùi luõ muzhik cuõng bò nhieãm caùi moát ñoù. "Naøy, ñi maø oâm laáy ñoáng  aùo quaàn cuûa anh, coøn toâi ñi vôùi anh Vanka ñaây, anh aáy coù maùi toùc xoaên hôn anh". Ñaáy cöù phaân tích maø xem. Maø ôû ñaøn baø ñaàu tieân phaûi coù söï sôï haõi.

Anh chaøng quaûn lyù heát nhìn oâng luaät sö, nhìn quyù baø roài laïi nhìn sang toâi, roõ raøng ñang coá neùn nuï cöôøi, ñôïi xem lôøi noùi cuûa oâng giaø thöông gia ñöôïc tieáp nhaän ra sao ñeå coøn cöôøi phaù leân ñoàng tình.

- Sôï haõi gì cô? - baø kia hoûi.

- AØ töùc laø phaûi sôï choà...oà...oàng cuûa mình! Söï sôï haõi laø ñoù.

- Nhöng boá ôi thôøi ñoù ñaõ qua roài, - baø kia noùi, coù phaàn cay cuù.

- Khoâng, thöa baø, thôøi ñoù khoâng theå naøo qua ñi ñöôïc ñaâu. Cuõng nhö chuyeän baø Eva ñöôïc taïo ra töø caùi xöông söôøn ñaøn oâng cuõng seõ coøn maõi ñeán ngaøy taän theá, - oâng giaø noùi, luùc laéc caùi ñaàu moät caùch nghieâm trang vaø ñaéc yù, ñeán noãi anh chaøng quaûn lyù quyeát ñònh laø phaàn thaéng ñaõ thuoäc veà oâng giaø thöông gia vaø baät cöôøi raát to.

- Ñoù laø caùc ngaøi ñaøn oâng suy luaän nhö vaäy, - quyù baø chöa chòu thua vaø ngoù sang chuùng toâi, - baûn thaân mình thì ñöôïc töï do, coøn phuï nöõ thì muoán giam vaøo nhaø tuø. Baûn thaân mình thì haún laø moïi thöù ñeàu ñöôïc cho pheùp.

- Cho pheùp thì chaúng ai cho pheùp, coù ñieàu ôû trong nhaø khoâng coù gì coù theå laøm hoûng ngöôøi ñaøn oâng ñöôïc caû, coøn ñaøn baø con gaùi chæ laø caùi huõ mong manh deã vôõ - oâng thöông gia tieáp tuïc.

Veû oai nghieâm trong gioïng noùi cuûa oâng thöông gia roõ raøng thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi nghe, vaø quyù baø kia cuõng caûm thaáy mình yeáu theá, song vaãn chöa chòu ñaàu haøng.

- Vaâng, nhöng toâi nghó raèng ngaøi cuõng seõ ñoàng yù laø ñaøn baø cuõng laø con ngöôøi coù tình caûm nhö ñaøn oâng. Theá moät ngöôøi phuï nöõ seõ phaûi laøm gì neáu nhö coâ ta khoâng yeâu choàng cuûa mình?

- Khoâng yeâu! - oâng giaø thöông gia nhaéc laïi moät caùch döõ tôïn, ñoäng ñaäy caëp loâng maøy vaø ñoâi moâi. - Chaéc chaén coâ ta seõ phaûi yeâu.

Laäp luaän baát ngôø ñoù cuûa oâng thöông gia ñaëc bieät laøm anh chaøng quaûn lyù thích thuù, vaø anh ta phaùt ra moät aâm thanh ñoàng tình.

- Khoâng ñaâu, coâ ta seõ khoâng yeâu ñaâu, - baø kia caát lôøi, - maø neáu nhö khoâng coù tình yeâu thì khoâng theå eùp buoäc ñöôïc.

- Theá coøn khi ngöôøi vôï phaûn boäi laïi choàng thì nhö theá naøo? - oâng luaät sö hoûi

- Ñieàu naøy thì khoâng theå ñöôïc, - oâng giaø noùi, - chuyeän naøy thì phaûi coi chöøng.

- Nhöng neáu noù xaûy ra thì laøm theá naøo? Ñieàu naøy vaãn coù ñaáy.

- Ai coù thì coù chöù ôû choã chuùng toâi khoâng coù chuyeän ñoù, - oâng giaø noùi.

Taát caû im laëng. Anh chaøng quaûn lyù ngoï ngoaïy, nhích leân tröôùc, roõ raøng khoâng muoán thua keùm nhöõng ngöôøi khaùc, vaø nhoeûn cöôøi caát lôøi:

- Vaâng, moät anh chaøng choã chuùng toâi cuõng bò tai tieáng. Cuõng raát khoù coù theå phaân xöû ñuùng sai theá naøo. Anh ta laáy phaûi moät muï ñaøn baø ñoå ñoán. Quyû söù loâi muï ñi. Coøn anh chaøng kia cuõng bieát ñieàu laém. Ñaàu tieân muï ñi laïi vôùi moät tay thö laïi, anh chaøng cuõng khuyeân nhuû ñieàu hay leõ phaûi, nhöng muï khoâng chòu thoâi, gaây ra ñuû chuyeän ñeâ tieän vaø baét ñaàu aên caép tieàn cuûa anh ta. Anh ta ñaùnh muï, thì sao naøo, muï laïi caøng teä theâm. Naøo vôùi thaèng cha chöa ñöôïc röûa toäi, naøo vôùi thaèng Do thaùi, noùi voâ pheùp chöù, muï aên naèm heát. Anh ta coøn bieát laøm gì naøo? Anh ta boû quaùch muï. Roài theá laø soáng cuoäc soáng cuûa caùi anh ñoäc thaân, coøn muï kia thì vaãn lang chaï khaép nôi.

- Ñoù laø vì haén laø thaèng ngu, - oâng giaø noùi, - neáu nhö luùc ñaàu haén khoâng thaû loûng muï vôï, maø daïy doã muï cho ra troø vaøo thì haún muï ta ñaõ soáng roài. Phaûi khoâng ñöôïc cho töï do ngay töø ñaàu. Ngöïa ngoaøi ñoàng vôï trong nhaø, chôù maø tin.

Vöøa luùc ñoù ngöôøi soaùt veù tôùi hoûi veù nhöõng ngöôøi xuoáng ga tôùi. OÂng giaø ñöa veù cuûa mình.

- Höø, phaûi ngaên chaën caùi gioáng ñaøn baø töø sôùm, chöù neáu khoâng thì hoûng beùt caû.

- Theá nhöng, chính ngaøi chaúng vöøa keå chuyeän caùc vò ñaõ coù vôï ôû phieân chôï Kunavin vui thuù theá naøo ö ? - toâi khoâng kieàm laïi ñöôïc buoät noùi.

- Ñoù laø tröôøng hôïp ngoaïi leä, - oâng thöông gia noùi vaø chìm vaøo trong im laëng.

Khi tieáng coøi vang leân, oâng thöông gia ñöùng daäy, loâi caùi bao töø döôùi gheá, caøi laïi aùo, nhaác muõ vaø ñi xuoáng ga.

(còn tiếp)

 [1] Caùc yù kieán cuûa Strakhov, Chekhov vaø Bunin ñöôïc trích theo: Wasiolek Edward, Tolstoy's Major Fiction. The University of Chicago Press, 1978. Tr.215.

 

Bình luận
  Bình luận Liên hệ In trang
Tin liên quan
»
» Taras Shevchenko - Nhà thơ, Hoạ sĩ, Nhà dân chủ cách mạng của Ukraina
» Số phận dữ dội của “Sông Đông êm đềm”
» 31 bài thơ của Mikhail Yuryevich Lermontov (1814 – 1841) - Phần 2 - Thái Bá Tân dịch
» 31 bài thơ của Mikhail Yuryevich Lermontov (1814 – 1841) - Thái Bá Tân dịch ( Phần 1)
» Dostoyevski trong một thế giới duy ác - Trần Mạnh Hảo
» Chiutchev: một mặt trời thơ ca Nga khác?!
» Truyện ngắn "Bốn ngày" của V.M. GARSHIN (Все́волод Миха́йлович Гаршин)
» V.M. GARSHIN (Все́волод Миха́йлович Гаршин) – MỘT BẬC THẦY TRUYỆN NGẮN NGA
» Belinxki (Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский) - người đồng sáng tạo “thế kỷ vàng” của văn học Nga
» A.Blok (Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок) - Nhà thơ lớn của nước Nga - Nguyễn Xuân Hòa
» Konstantin Nikolayevich Batyushkov (Константи́н Никола́евич Ба́тюшков :1787 – 1855)
» Thi sĩ Nga Nikolai Rubtsov (Николай Михайлович Рубцов): Xót xa giùm chút chút dịu dàng tình tôi…
» Ba con chó trong đời Ada - Truyện ngắn của Elena Nekrasova
» V.A.ZHUKOVSKY(Васи́лийАндре́евичЖуко́вский) - NGƯỜI MỞ ĐẦU PHONG TRÀO LÃNG MẠN NGA - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» Gavrila Romanovich Derzhavin (Гаврии́л (Гаври́ла) Рома́нович Держа́вин) – một tượng đài thơ ca Nga cổ điển - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» ALEXANDR SUMAROKOV (Александр Петрович Сумароков) - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» MIKHAIL LOMONOSOV VÀ BÀI TỤNG CA SUY TƯỞNG BAN CHIỀU VỀ HIỆN TƯỢNG BẮC CỰC QUANG
» Chú Rể Sư Tử (ЛЕВ ЖЕНИХ) của Vasily Kirilovich Trediakovsky (1703 - 1769) - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» SỬ THI DÂN GIAN NGA (TRÁNG SĨ CA) - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» “BÀI CA VỀ ĐẠO QUÂN IGOR” – ÁNG SỬ THI CỦA VĂN HỌC NGA CỔ - bài viết của Trần Thị Phương Phương
» Một cái kết có hậu - truyện của Victoria Tokareva
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Trần Thị Phương Phương dịch - tiếp theo và hết)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần VII - Trần Thị Phương Phương dịch)
» Modest Petrovich Mussorgsky và tác phẩm
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần VI - Trần Thị Phương Phương dịch)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần V - Trần Thị Phương Phương dịch)
» Sương Trắng Bạch Dương - Một dịch phẩm thơ công phu, trang nhã
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần IV - Trần Thị Phương Phương dịch)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần III - Trần Thị Phương Phương dịch)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần II - Trần Thị Phương Phương dịch)
» NHÀ VIỆT HỌC N. I. NICULIN VÀ NỬA THẾ KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG VĂN HỌC VIỆT NAM (tiếp theo và hết)
» NHÀ VIỆT HỌC N. I. NICULIN VÀ NỬA THẾ KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG VĂN HỌC VIỆT NAM (Phần I - bài viết của PGS. TS. NGUYỄN HỮU SƠN (Viện Văn học – Hà Nội)
» Một ngày không nói dối - truyện ngắn của Victoria Tokareva
» Khối vuông hy vọng - truyện ngắn của Victoria Tokareva
» VỀ TRUYỆN NGẮN “MỘT CHUYỆN ĐÙA”
» Người vợ cuối cùng của Esenin
» HOA HỒNG CHO EMILY - William Faulkner (25/9/1897 - 6/7/1962)
» Victoria Tokareva : vịn vào đàn ông khỏi ngã
» Sura dễ thương
» HANS CHRISTIAN ANDERSEN – ĐỜI VÀ THƠ
» Valery Yakovlevich Bryusov và bài thơ “SÁNG TẠO”
» Về bộ phim “Số Phận Trớ Trêu” và Đạo diễn Eldar Ryazanov
» TỪ MỘT BẢN DỊCH THƠ SUY NGHĨ VỀ VIỆC TIẾP CẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI .
» Maxcva không tin vào những giọt nước mắt và những bài hát trong phim
» Tôi hỏi cây Tần Bì

Моя Одесса
Chi tiết>>
Thư viện ảnh
Ảnh Giải tennis Người Biển đen mở rộng - Hè 2013
Ảnh gặp mặt ngày 18 - 4 - 2009
Hình ảnh về buổi Giao lưu nhân ngày Chiến thắng Phát xít - ngày 9 tháng 5 năm 2013
Hình ảnh về Giải Tennis - Người biển đen Hè 2012
Ảnh phong cảnh
Ảnh Phong Cảnh
Thông báo ban quản trị
Tin nhanh số 3
Thông báo các trường
Quảng cáo
 
Copyright © 2010 Hội Cựu du học sinh Odessa